2005 - Unknown MySQL server host 'DBHOST' (1)

SET NAMES "utf8"