Shasta Jennings

CV MSIM Academic Advisor
shastaj@uw.edu
Mary Gates Hall 420
Phone: 206-221-3467