Julie Loh

CV Career Services Advisor
jloh@uw.edu
Mary Gates Hall 420M
Phone: 206-221-1563